Haukar Hafnarfjordur

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Iceland Hafnarfjordur Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ ítróttamiest?e ásv?llum 221 Hafnarfj?reur
Website http://www.haukar.is